Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Bildirimi

Ana Sayfa / Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Bildirimi
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesinde düzenlenen yasal yükümlülüğümüz gereğince Setkon Yazılım Mühendislik İnşaat ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekte ve veri güvenliğine ilişkin gerekli tüm tedbirleri almaktayız. TANIMLAR: Kanunun 3. Maddesindeki aşağıdaki tanımlara uygun olarak kişisel verileriniz Setkon Yazılım Mühendislik İnşaat ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenecektir;   Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.   Bu kapsamda aşağıda yapılacak bilgilendirme uyarınca kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olacak şekilde işlemekteyiz.
 1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Kişisel verileriniz, Kanunun 3.maddesindeki “veri sorumlusu” tanımı gereğince işbu sıfata haiz Setkon Yazılım Mühendislik İnşaat ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi (“Setkon”) tarafından aşağıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarına uygun olacak şekilde işlenecektir.
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz, https://www.setkonyazilim.com internet sitesi üzerinden otomatik olan yollarla ve doğrudan sizden toplanacaktır. İnternet sitesinde yer alan “İletişim/Bize Yazın/Bize Ulaşın” ve “Abone Olun” sekmesi üzerinden kişisel verileriniz toplanacak olmakla birlikte telefon hattımızı aramanız veya gmail adresimize e-posta göndermeniz durumunda da kişisel verileriniz toplanabilecektir. Ayrıca, ActCAD Professional 2020‘yi ücretsiz olarak denemek için intenet sitesinde yer alan formu doldurmanız suretiyle de kişisel verileriniz toplanabilecektir.   Toplanacak kişisel verileriniz arasında adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, mesaj içeriğiniz ve bizimle paylaşmayı seçmeniz durumunda telefon numaranız, mesaja ilişkin konu ve ilgili departmanınız yer almaktadır.
 1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, bizimle iletişime geçmeniz sonrasında müşteri takibi için satın alma işlemleri öncesi ve satış sonrasında desteklerimizi sunabilmemiz amacıyla işlenecektir. Talepte bulunulan hizmet veya yazılıma ilişkin bilgilendirmelerin yapılabilmesi, ürünlerin veya hizmetlerin tanıtımı için gerekli dosya veya dokümanların müşterilerin e-posta adreslerine yönlendirilebilmesi, satış evresine kadar ise müşteri ile paylaşmış oldukları telefonlar üzerinden iletişimde kalınması amaçları ile kişisel verileriniz işlenecektir. Satış sonrası süreçte; müşterinin talebi doğrultusunda teknik destek hizmetinin verilmesi, memnuniyet durumlarının incelenmesi, almış oldukları hizmete veya yazılıma dair çıkan yeni güncellemeler veya durumlar hakkında bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacı ile de kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ek olarak, rıza vermeniz durumunda doğrudan sizden toplanmış olan e-posta adresiniz veya telefon numaranıza tanıtım/bilgilendirme/pazarlama amaçlı iletiler de gönderilebilecektir.  
 1. Genel İlkeler
Kişisel verileriniz aşağıdaki ilkelere uygun olarak işlenecektir:
 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 
 1. Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Bildiriminde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Setkon’un bayiliğini veya distribütörlüğünü yaptığı 3. taraf firmalar ile müşterilerin yazılım lisanslama işlemleri için ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak işlemlerin yürütülebilmesi için paylaşılabilecektir. Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak Türkiye içinde bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda kişisel verilerinizi işleyip saklayacağız.
 1. Kişisel Verilerin Toplamasındaki Hukuki Sebepler
Kişisel verileriniz, Kanunun 5/2(c) maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2(d) maddesinde düzenlenen “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve Kanunun 5/2(f) maddesinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir. Ayrıca, Kanunun 5/1 maddesi ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 6/1 kapsamında rıza vermeniz dahilinde bizimle paylaştığınız iletişim adresiniz vasıtasıyla sizinle iletişime geçilebilecektir.
 1. İlgili Kişinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kanunun 11. Maddesinde düzenlenen kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar şunlardır:
 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.   Kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi EK-1’de yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak Setkon’a iletebilirsiniz. Ayrıca, dilediğiniz zaman Kanun 5/1(a) kapsamında verdiğiniz açık rızanızı geri alabilirsiniz. Setkon, Kanun’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ile verilecek kararlar sebebi ile işbu Aydınlatma Bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.             EK-1 İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Kanun”) 11. Maddesinde düzenlenen kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin (veri sahiplerinin) hakları Aydınlatma Bildiriminde sayılmıştır. İşbu sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Setkon Yazılım Mühendislik İnşaat ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’ne (“Setkon”) internet sitesinde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu çerçevede “yazılı” olarak Setkon’a yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;  
 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Setkon kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.
Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Cumhuriyet Mahallesi Subaşı Sokak Polat Apartmanı No:11/9 Üsküdar/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
  Setkon’a iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereği talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanacak ve sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Setkon tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı Setkon sorumluluk kabul etmemektedir. Ayırca, Setkon, veri sahibinin kimlik ve yetkisini tespit veya teyit için ek evrak talep edebilecektir.
 1. Veri Sahibinin iletişim bilgileri:
İsim:
Soy isim:
T.C. Kimlik Numarası: (Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)    
Ev veya İş Adresi: (Ev veya iş adresinden hangisini tercih ettiğinizi lütfen belirtiniz.)      
E-posta Adresi:
Telefon Numarası:
 1. Başvuru Sahibi’nin Setkon ile ilişkisi:
1)Müşteri  (   ) 2) Tedarikçi/İş Ortağı (   ) 3) Çalışan  (   ) 4) Çalışan Adayı (   ) 5) Diğer (   )
 1. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
Talep No   Talep Konusu   Kanuni Dayanak   Seçiminiz
  1 Setkon’un hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (a)
  2 Eğer Setkon hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (b)
  3 Eğer Setkon hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (c)
  4 Eğer Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya Yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (ç)
  5 Kişisel Verilerimin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (d)
      6 Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini  veya  yok  edilmesini talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (e)
  7 Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (f)
      8 Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya  yok  edilmesinin bildirilmesini  talep  ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (f)
    9 Setkon tarafından işlenen Kişisel Verilerimin münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (g)
    10 Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (ğ)
    11 Diğer Belirtiniz:
      Veri Sahibinin Adı Soyadı: Başvuru Tarihi:  İmza: